s  5104037  วันที่ 16 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับมอบหมายจากนายธีระ อนันต์วรปัญญาปศุสัตว์เขต 5 ให้เป็นประธานการประชุมโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบการนำเข้าซากสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ และติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีนายสัตวแพทย์จักกริศน์ ไกรสนธิ์ กองสารวัตรและกักกัน ร่วมบรรยายชี้แจงรายละเอียด และวิธีการดำเนินงานของโครงการฯดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ซึ่งล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายการตามโครงการฯ ซึ่งเป็นห้องเย็นหรือพื้นที่สงสัยที่มีการเก็บซากสัตว์หรือได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 รวมถึงช่องทางอื่นๆ กรมปศุสัตว์กำหนดได้กำหนดให้ดำเนินโครงการฯนี้พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันโรคระบาดต่างๆที่มากับซากสัตว์ที่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการตรวจและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคจากการลักลอบดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ประชาชนในประเทศ
- [ ] การประชุมในวันนี้ยังเป็นการติดตามปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงซักซ้อม กำหนดแผนและเป้าหมายในการปฏิบัติงานภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ทุกโครงการต่อไป