cop 12562  0031  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1/2562 เรื่อง การสร้างแผนที่โดยใช้โปรแกรม QGIS &GOOGLE MAP ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากส่วนสุขภาพสัตว์ จำนวน 5 ท่าน คือ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก , น.สพ.ธนกร ร่มโพธิ์ และ น.สพ. คมป่าน บัวไพจิต HHU หน่วยแม่ทา , น.สพ.พุทธิพล กองสุข HHU หน่วยแม่โจ้ และ น.สพ.วิทวัส โหมดเทศ HHU หน่วยบ้านธิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 24 คน ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี