เรื่อง การจัดการนมน้ำเหลืองและน้ำนมในลูกโค เพื่อสร้างฝูงโคนมปลอดวัณโรค     เอกสารที่แนบ......