ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการค้าขอเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล / วุฒิชัย คำดี)

แก่นเกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2565