ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่มีต่อความสำเร็จตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน แก้ไข ตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 (ประวีณ์นุต สุนะ/พชร ศรีประสาท)
เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-081