ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติต่อปัญหาแบคทีเรียทนร้อนในน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2563 (กันทรากร นันทวิเชียร1/ ฉันชนก สุขแสวง1) (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/64 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564)


เลขผลงานวิชาการ 64(2)-0116(5)-048