การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (ศิริวรรณ สันคม)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0216(5)-015