การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (ศิริวรรณ สันคม)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0216(5)-014