ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดกับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมดิบและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2562
(คมป่าน บัวไพจิตร/พรรณิภา ใจนะเปียง)
เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0105-094