การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างปี 2560-2561 "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564" 
(ณัฐวิทย์  อิ่มมาก/ ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์)


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0116(5)-069