s  12034059    วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดประชุมวางแผนทำ OUTCOME MAPPING ของ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานโดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์เขต5 หน่วย DHHU สหกรณ์โคนมในพื้นที่ รวมถึงเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ เน้นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม