92527วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตวเขต 5 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมกลาง  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่