290988

วันที่ 22 - 25 ธันวาคม พ.ศ.2557 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  โดย น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่จากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลในพื้นนที่จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นได้ตรวจติดตามให้คำแนะนำแก่โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแพร่  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 แห่ง เพื่อปรับปรุง พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์