001

 

 

     สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดโครงการฝึกอบรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Opertion) ประจำปี 2558 ของหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และลำพูน โดยมีผู้ประชุม 82 คน ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุมกลางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5