n 117

           เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การชี้แจงแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ปีงบประมาณ 2556" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          คณะเจ้าหน้าจากกรมปศุสัตว์ (สำนักส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์) โดยการนำของท่านผู้เชี่ยวชาญฯ นายปัญญา ธรรมศาล ได้มอบนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาคภายใต้สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด