111   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 และคณะฯ   เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภา กาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 9/2555  ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยครั้งนี้มีสำนักงานปศุสัตว์เขต 5   กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม/เนื้อเชียงใหม่   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.ภาคเหนือตอนบน) เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน  ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น

   และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ 10/2555  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย