0040#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน พร้อมกับนายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมี นายชวลิต สุทธเตต์ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน และคณะให้การต้อบรับ โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน มีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอยู่ในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ถ่ายทอด และให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เกิดการร่วมมือกันของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้อย่างยั่งยืน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว:  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5