001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

    วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินระบบ #GMP โรงงานแปรรูปสุกร ของ “บริษัท แม่ทาพีดี จำกัด” ในพื้นที่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ ระบบคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยการตรวจสอบครอบคลุมด้านสุขลักษณะการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บรักษา และการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองสินค้า ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข (Public health) และความปลอดภัยอาหาร (Food safety) ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร (GMP)

  

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5