001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

 

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมทีมงานฯ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 เพื่อชี้แจงรายละเอียด เป้าหมาย การดำเนินการตามตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์เขต และผลการปฏิบัติงานตามระบบ e-operation ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อมุ่งกำหนดเแนวทางในการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5