008      วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประชุมติดตามงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ผอ.จิระวุฒิ จันทร์งาม ผอ.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน,น.สพ. ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง, นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง และนายสัจจะ อัตตะศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้ที่ ศวพ. และปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านปศุสัตว์แบบครบวงจร

เวลา 13.30 น. ประชุม หารือร่วมกับผู้ประกอบการสุกร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ผอ.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง เพื่อร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางร่วมกันในการนำเข้าสุกรเข้าในพื้นที่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคในสุกร และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่จะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5