006  วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดย น.สพ.มนตรี  นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ น.สพ.ณัฐวิทย์  อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าเก็บเลือดโคนม ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย จากวัคซีนชนิด A-plus และภูมิคุ้มกันต่อโรคLumpy skin disease เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคให้มีคุณภาพต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5