001  วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวิจิตร  จิตอารี รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ/การปฎิบัติการฝนหลวง , สถานการณ์การผลิตและการตลาดสิ้นค้าเกษตร และเพื่อพิจารณาการบูรณาการออกบูชจัดกิจกรรม นิทรรศการ การจัดแสดงแปลงสาธิตพันธุ์พืชเผยแพร่เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 และการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน(หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5