006     นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร โดยรถยนต์ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) และตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกร การตรวจสุขภาพสุกรก่อนฆ่า การตรวจซากสุกรหลังฆ่า และการรับรองเนื้อสุกรเพื่อการจำหน่ายโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (Beta-Agonist) พร้อมกับเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่โรงฆ่าสุกร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5