001    วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายวิจิตร จิตอารี รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในที่ประชุม

และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.ศูนย์ หน.สถานี หน.ด่านทุกหน่วยงานในพื้นที่เขต 5
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่จำเป็นต้องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กรมปศุสัตว์กำหนด ได้แก่
1) การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
2) การติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและงาน/โครงการสำคัญ ของกรมปศุสัตว์
3) การเตรียมความพร้อมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ปศุสัตว์เขต 5 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5