008  วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธุ์ ในฐานะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานีการประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เป็นการประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ปศุสัตว์เขต 1-9 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์และตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ได้แก่ โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ โครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยและโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่างๆ เพื่อนำเสนอกรมปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5