004    วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน โดยติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในระบบ E-Operation มาตรการในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ความก้าวหน้าในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การติดตามการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5