002    วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธุ์  เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่คณะเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  นำโดย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ ที่ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าทึ่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งคณะเจ้าหน้าที่เป็น 6 กลุ่ม ระดมปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชากรโคในพื้นที่อำเภอแม่ออน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค และสร้างความรับรู้และตระหนักแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในการรักษาความสะอาดฟาร์ม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะเพื่อป้องกันโรคระบาด

 

 

   

ข่าว/ภาพ :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5