009      วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่,โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงการตลาด , โครงการส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ,โครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล (ต้นแบบ) และติดตามงานตัวชี้วัดงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ และได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด แสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ในปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ของสหกรณ์ ซื่งได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ที่สนใจ สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงการตลาด กลุ่ม แปลงใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอหนองม่วงไข่แสดงความจำนงเข้าร่วม และกรมปศุสัตว์ได้โอนเงินจำนวน 3 ล้านบาทให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และสำนักงานฯ ได้เสนอโครงการ แก่คณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับจังหวัด คณะกรรมการมีมติให้ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่, เกษตรจังหวัดแพร่, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง นำมาพิจารณา พบว่าสมาชิกในกลุ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอหนองม่วงไข่ยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ จึงขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้มีหนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อขอคืนเงินจำนวน 3 ล้านบาท กลับกรมปศุสัตว์แล้ว

 

 

   

ข่าว/ภาพ :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5