s  33735148  วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษปพณ์ วจนานวัช พร้อมคณะฯ ตรวจราชการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ุโครงการหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโคพ่อพันธ์ุ ชมการสาธิตวิธีการรีดน้ำเชื้อ - ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็ง - รับฟังบรรยายสรุป โดยมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ