s  21708820  วันที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้านสุขภาพสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2562" โดย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่