pb020252  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานการประชุม "ชี้แจงแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2562" โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้