p1011874  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้เป็นประธานการประชุม "สภานมล้านนา" โดยครั้งนี้เป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 19 สหกรณ์โคนม 33 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ผู้ประกอบการแปรรูปในพื้นที่ 5 ราย และส่วนราชที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 6 จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ ตอนบน สำนักงาน อสค.ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 ท่าน
วาระการประชุมที่สำคัญคือ การรายงานผลการตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบประจำเดือนกันยายน 2561 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ฯ การจัดทำระบบบำบัดของเสียในฟาร์มโคนม การผลิตอาหาร TMR ในโคนม ซึ่ง สนง.ปศุสัตว์เขต 5 ได้ริเริ่มจัดขึ้น ทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการบูรณาการการทำงานร่วมกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบน