96221  วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เขต 5 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปศุสัตว์ร่วมใจ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปศุสัตว์ร่วมใจ โดย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการจัดงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีปัจจัยการผลิต การบริหารการจัดการฟาร์ม ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตระหนักดีด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและเข้าใจความต้องการของเกษตรกร จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี ร่วมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปศุสัตว์ร่วมใจในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเกษตรกร ได้รับความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในด้านการเลี้ยงโคนม ประกอบด้วย โรคเต้านมอักเสพและการจัดการเครื่องรีดนม การพัฒนาองค์ประกอบน้ำนม แบคทีเรียในน้ำนม และระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้บริการด้านการปศุสัตว์และกิจกรรมอื่น ๆ จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในครั้งนี้มีเกษตรกรจากอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 219 ราย