p1011614  วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย ท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา พร้อมด้วยนายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ หอมขจร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ นายสราวุธ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ในบริเวณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่