p1019966  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา และคณะฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
  จากนั้นเวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ศ.คลีนิค น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคเนืัอ บ.ทีเค แรนซ์ จำกัด อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน
  เวลา 15.30 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ศ.คลีนิค น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และคณะฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ที่ได้บรรจุใหม่ และได้เข้าดำเนินโครงการรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ชนิดโคนม ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนและการจัดทำฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบและลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร (GAP) ด้านการผลิตสัตว์
  เวลา 18.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม และประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่