11  วันที่ 19 มกราคม 2561 นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมที่ 2 พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการแข่งขันด้านการตลาด ณ ห้องวีระวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายการตลาด เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการติดต่อประสานงาน และนำผลการประชุมสัมมนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง และสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายการผลิตการตลาดเดิม และขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่  เครือข่ายการตลาด  และนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) รวมจำนวน 100 คน