s  7217179  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจติดตามการรับรอง "การปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ" ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บริษัท ที.เคแดรี่โกลด์ จำกัด (ศูนย์สันกำแพง) จังหวัดเชียงใหม่  จากนั้นร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตรวจติดตามการรับรอง "การปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ" ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด  จังหวัดลำพูน