20246278 1077304772402648 3909444434126152300 n  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานการประชุม"สภานมล้านนา" โดยเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์โคนมฯ เพื่อให้สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนจากสหกรณ์โคนมในพื้นที่ปศุสัตว์ที่ 5 บริษัทที่ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูปน้ำนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อสค.ภาคเหนือตอนบน ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวนการส่วน/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่