17766  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กรมปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รับการตรวจสอบระบบ การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยน้ำผึ้งของไทย โดยคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน AQSIQ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่