26291  วันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1/2563 เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก คุณวาสินิ พุกจินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ (ช่วยราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 5) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 46 คน ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี