8170263    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ฯ ร่วมกับ สหกรณ์โคนมแม่ออน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคนม ให้แก่สมาชิก ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมแม่ออน  เพื่อยกระดับฟาร์มสมาชิกให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มมากขึ้น โดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมแม่ออน มีสมาชิก 139 ราย ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมแล้ว 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 ของสมาชิกทั้งหมด

 

 

  

 

ภาพ : นายสุมิตร พินเจริญ/นายวิฑูร ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว : น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ