1150263   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2563 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน นายอนุชา ศานติวิจัย และหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ขยายตำบลน้ำดิบ และกลุ่มเกษตรกรลำไยตำบลน้ำดิบ หมู่ 7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

   โดยกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีทางการเกษตรและเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเพื่อเริ่มเพาะปลูกพืชในฤดูกาลผลิตใหม่ โดยในกิจกรรมงานฯได้จัดเตรียมสถานีความรู้ 4 สถานี ได้แก่ 1 สถานีตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่ม 2 สถานีปุ๋ยสั่งตัด 3 สถานีการผสมธาตุอาหารรองใช้เอง 4 สถานีการตัดแต่งช่อผล และนิทรรศการเทคโนโลยีความรู้ การรับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงแนวทางการสนันสนุนเกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนในเวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการฟาร์มโคนม และการใช้ประโยชน์จากระบบก๊าซชีวภาพที่ได้จากของเสียจากฟาร์มโคนม ของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน