113122562     วันที่ 13 ธันวาคม 2562 น.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ. พุทธิพล กองสุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หน่วย HHU แม่โจ้ น.สพ.วิทวัส โหมดเทศ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หน่วย HHU บ้านธิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลสัตว์(โคนม) (Animal Diseases and Sanitation) ให้กับเกษตรผู้สนใจ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่บริษัท ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Dutch Milk Dairy Farm

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5