ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

ศูนย์ข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์
การปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มา กลุ่มวินับ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

ศูนย์รับข้อร้อเรียนสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0)