1.  การศึกษาโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาการผลิตและจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของจังหวัดแพร่ ปี 2558