การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ อี .โคไล (E.coil) ในลูกสุกรอนุบาล (รักไทย งามภักดิ์ 1/ สุนิตย์ มีบำรุง 2/ ภานุมาศ คงปันนา 3/ เดชฤทธิ์ นิลอุบล 4/)

เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0322-033