002  วันที่ 16 กันยายน 2565 น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2565

 #พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มบ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10 ราย ได้รับปัจจัยการผลิตจำนวนเงิน 6,000 บาท/ราย ชนิดสัตว์ไก่พันธุ์ไข่

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5