006   วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิจิตร จิตอารีย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของการเป็นวิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร พัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ และประยุกต์ใช้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 19 คน

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5