001      วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ และน.สพ. อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ทั้งแปดหน่วยในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วยหน่วยฯ ป่าตึง แม่ลาว บ้านธิ แม่ทา สันป่าตอง เทิง ไชยปราการ และแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านประชุมทางไกล (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ การประชุมครั้งนี้มี ศ. คลินิก น.สพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโคนม เป็นประธานในการประชุมฯ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5