001     วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางาน โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สูงระหว่างกรมปศุสัตว์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

  จากนั้น ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพิธีมอบโค จำนวน 35 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 15 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือในเขตพื้นที่สูง ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5